ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉപജില്ല കലോത്സവത്തിൽ എച്ച്.ഡി.പി സമാജം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ ഓവറോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനവും, ഇരിങ്ങാലക്കുട നാഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും, ആനന്ദപുരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി

ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉപജില്ല കലോത്സവം: ഓവറോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം എച്ച്ഡിപിഐ സ്കൂൾ എടതിരിഞ്ഞി, രണ്ടാം സ്ഥാനം നാഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ എച്ച്ഡിപി എസ്, ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ നാഷണൽ സ്കൂൾ, യുപി വിഭാഗത്തിൽ സെൻറ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂൾ കരുവന്നൂർ, എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ ഡോൺബോസ്കോ ഇരിങ്ങാലക്കുട, ഹൈസ്കൂൾ, യുപി സംസ്കൃതോത്സവത്തിൽ നാഷണൽ, ഹൈസ്കൂൾ , യുപി അറബിക് കലോത്സവത്തിൽ ബി വി എം എച്ച്എസ്എസ് കൽപ്പറമ്പ്. എൽപി അറബിക്ക് കലോത്സവത്തിൽ സെൻറ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂൾ കരുവന്നൂർ

എടതിരിഞ്ഞി : ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉപജില്ല കലോത്സവത്തിൽ ഓവറോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം എച്ച്ഡിപിഐ സ്കൂൾ എടതിരിഞ്ഞി 449 ഓവറോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനം നാഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 433

ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ എച്ച്ഡിപി എസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 245 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും നാഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സ്കൂൾ 199 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും , എസ് എൻ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 152 മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും സെൻറ് ആൻറണീസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മൂർക്കനാട് 132 നാലാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു.

ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ നാഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 168 എൽ എഫ് സി ജി എച്ച് എസ് സ്കൂൾ 168 എന്നിവർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും എച്ച്ഡിപിഎസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എടതിരിഞ്ഞി 148 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ഡോൺബോസ്കോ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട 111 മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 109 നാലാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു

യുപി വിഭാഗത്തിൽ സെൻറ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂൾ കരുവന്നൂർ 72 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും എൽ എഫ് സി എച്ച് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട 67 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ഡോൺബോസ്കോ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട നാഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്നിവർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും 66 എയുപിഎസ് മുരിയാട് 63 നാലാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു .

എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ ഡോൺബോസ്കോ ഇ എം എൽ പി എസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട 59 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട 58 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആനന്ദപുരം 57 മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും സെൻ സേവിയേഴ്സ് സി സി യുപിഎസ് പുതുക്കാട് 52 നാലാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു.

ഹൈസ്കൂൾ സംസ്കൃതോത്സവത്തിൽ നാഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട 84 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും ബി വി എം എച്ച്എസ്എസ് കൽപ്പറമ്പ് 70 ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആനന്ദപുരം 70 എന്നിവർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും എച്ച് ഡി പി എസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എടതിരിഞ്ഞി 64 മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും പിവിഎസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പറപ്പൂക്കര 57 നാലാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു.

യുപി സംസ്കൃതോത്സവത്തിൽ നാഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 89 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആനന്ദപുരം 73 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും സെൻറ് സേവിയേഴ്സ് സി യുപിഎസ് പുതുക്കാട് 71 മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും സെൻമേരിസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട 70 നാലാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു.

ഹൈസ്കൂൾ അറബിക് കലോത്സവത്തിൽ ബി വി എം എച്ച്എസ്എസ് കൽപ്പറമ്പ് 89 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും ബി വി എം എച്ച് എസ് കല്ലേറ്റുംകര 55 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും സെൻറ് ആൻറണീസ് ഹൈസ്കൂൾ മൂർക്കനാട് 52 മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും എച്ച് ഡി പി എസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എടതിരിഞ്ഞ 35 നാലാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു

യുപി അറബിക് കലോത്സവത്തിൽ ബി വി എം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കൽപ്പറമ്പ് 57 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും ജി യു പി എസ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ 55 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ബിവിഎം ഹൈസ്കൂൾ കല്ലേറ്റുംകര 36 എസ് എസ് എ ഐ യുപിഎസ് പടിയൂർ 36 എന്നിവർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും സെൻറ് ആൻറണീസ് ഹൈസ്കൂൾ മൂർക്കനാട് 25 നാലാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു

എൽപി അറബിക്ക് കലോത്സവത്തിൽ സെൻറ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂൾ കരുവന്നൂർ 41 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും എ എൽ പി എസ് കാറളം 40 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ജിയുപിഎസ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ 39 മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും ഐ ജെ എൽ പി എസ് കല്ലേറ്റുംകര 35 നാലാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു

വാർത്തകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് വാട്സപ്പ് വാർത്താ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുന്നതിനായി follow this link to join News WhatsApp group CLICK HERE
ഫെസ്ബുക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക
https://www.facebook.com/irinjalakuda

Leave a comment

Top