ഉപജില്ലാ കലോത്സവം 2-ാം ദിവസം : ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ എച്ച്ഡിപി, ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ നാഷണൽ, യു.പി വിഭാഗത്തിൽ എയുപിഎസ് മുരിയാട്, എൽ.പി വിഭാഗത്തിൽ സെൻറ് സേവിയേഴ്സ് പുതുക്കാട് എന്നിവർ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നു

ഉപജില്ലാ കലോത്സവം 2-ാം ദിവസം : ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ എച്ച്ഡിപി, ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ നാഷണൽ, യു.പി വിഭാഗത്തിൽ എയുപിഎസ് മുരിയാട്, എൽ.പി വിഭാഗത്തിൽ സെൻറ് സേവിയേഴ്സ് പുതുക്കാട്, സംസ്കൃത ഉത്സവത്തിൽ നാഷണൽ എന്നിവർ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നു

കലോത്സവത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം

ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ എച്ച്ഡിപി എസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 122 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും നാഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സ്കൂൾ 95 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും , എസ് എൻ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 78 മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു.

ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ നാഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും 108 എൽ എഫ് സി ജി എച്ച് എസ് സ്കൂൾ 98 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും പോയിന്റോടെ എച്ച് ഡി പി എസ് എച്ച്എസ്എസ് 78 മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും

യുപി വിഭാഗത്തിൽ എയുപിഎസ് മുരിയാട് 40 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും നാഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 33 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും എച്ച് ഡി പി എസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 25 മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു .

എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ സെൻറ് സേവിയേഴ്സ് സി യു പി സ്കൂൾ പുതുക്കാട് 26 ജിഎൽപിഎസ് ചെങ്ങാലൂർ 26 എന്നിവർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും എസ്എൻഡി എസ് എസ് എൽ പി എസ് പുല്ലൂർ എം കെ എം യുപിഎസ് നെൻമണിക്കര 23 എന്നിവർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും എച്ച് എഫ് എൽ പി എസ് അവിട്ടത്തൂർ ജിയുപിഎസ് ആനന്ദപുരം ജി യു പി എസ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ എന്നിവർ 22 പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു.

സംസ്കൃത ഉത്സവത്തിൽ എടതിരിഞ്ഞി എച്ച്ഡിപി സ്കൂളും 28 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും നാഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും 26 എൽ എഫ് സി ഹൈസ്കൂളും 26 എന്നിവർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ബി വി എം എച്ച്എസ്എസ് കൽപ്പറമ്പ് 24 ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആനന്ദപുരം 24 എന്നിവർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു.

യുപി സംസ്കൃതോത്സവത്തിൽ നാഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 44 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും എൽ എഫ് സി എച്ച് എസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട 41 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും സെൻറ് സേവിയേഴ്സ് യുപിഎസ് പുതുക്കാട് 40 മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു.

Leave a comment

Top