ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 4.4 മില്ലി മീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി, ആഗസ്റ്റ് 10 മുതൽ 11 വരെ വ്യാപകമായ മഴക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യത

അറിയിപ്പ് : ആഗസ്റ്റ് 10 മുതൽ 11 വരെ വ്യാപകമായ മഴക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യത എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 4.4 മില്ലി മീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി.

Leave a comment

Top