ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 10.2 മില്ലി മീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി, ഓഗസ്റ്റ് 9 വരെ വ്യാപകമായ മഴക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യത

അറിയിപ്പ് : ഓഗസ്റ്റ് 9 വരെ വ്യാപകമായ മഴക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു.

ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 10.2 മില്ലി മീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. തൊട്ടു മുമ്പിലെ ദിവസം 29.3 മില്ലി മീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മഴയിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

Leave a comment

Top