തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പുഴകളിലെയും ഡാമുകളിലെയും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലത്തെ ജലനിരപ്പ്

തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പുഴകളിലെ ജലനിരപ്പ് (05.08.2022, 6am)

ചാലക്കുടി പുഴ
നിലവിൽ – 7.27 മീറ്റർ
മുന്നറിയിപ്പ് നില – 7.1 മീറ്റർ
അപകട നില – 8.1 മീറ്റർ

ഭാരതപ്പുഴ
നിലവിൽ – 23.42 മീറ്റർ
മുന്നറിയിപ്പ് നില – 23.5 മീറ്റർ
അപകട നില – 23.94 മീറ്റർ

കുറുമാലിപ്പുഴ
നിലവിൽ – 5.96 മീറ്റർ (@4 am)
മുന്നറിയിപ്പ് നില – 4.7 മീറ്റർ
അപകട നില – 5.6 മീറ്റർ

കരുവന്നൂർ പുഴ
നിലവിൽ – 4.17 മീറ്റർ (@5 am)
മുന്നറിയിപ്പ് നില – 3.7 മീറ്റർ
അപകട നില – 4.66 മീറ്റർ

മണലിപ്പുഴ
നിലവിൽ – 5.63 മീറ്റർ
മുന്നറിയിപ്പ് നില – 5 മീറ്റർ
അപകട നില – 6.1 മീറ്റർ

തൃശൂർ ജില്ല ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് (05-08-2022, 7am)

1. പൊരിങ്ങൽകുത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ നില 420.5 മീറ്റർ, പരമാവധി ജലനിരപ്പ് 424 മീറ്റർ.

2. പീച്ചി ഇപ്പോഴത്തെ നില 77.95 മീറ്റർ, പരമാവധി ജലനിരപ്പ് 79.25 മീറ്റർ.

3. ചിമ്മിനി ഇപ്പോഴത്തെ നില 74.53 മീറ്റർ, പരമാവധി ജലനിരപ്പ് 76.70 മീറ്റർ.

4. വാഴാനി ഇപ്പോഴത്തെ നില 56.39 മീറ്റർ, പരമാവധി ജലനിരപ്പ് 62.48 മീറ്റർ.

5. മലമ്പുഴ ഇപ്പോഴത്തെ നില 112.29 മീറ്റർ, പരമാവധി ജലനിരപ്പ് 115.06 മീറ്റർ

Leave a comment

Top