വെള്ളിയാഴ്ച വൈദ്യുതി വിതരണം ഭാഗികമായി തടസ്സം നേരിടും

അറിയിപ്പ് : ഇരിങ്ങാലക്കുട നമ്പർ 2 സെക്ഷൻന്‍റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന അവിട്ടത്തൂർ സെന്റർ, കരുവാപാടി, ചെങ്ങാറ്റുമുറി, അനക്കുത്തി, അവിട്ടത്തൂർ എസ്.എൻ.ഡി.പി, കല്ലംതോട്, ഇരിങ്ങാലക്കുട മാർക്കറ്റ്, ഡയബേറ്റിക് സെന്റർ, ഈസ്റ്റ്‌ കോമ്പാറ, അറവുശാല എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജൂലൈ 22 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 8:30 മുതൽ വൈകീട്ട് 5 മണി വരെ 11 കെ.വി ലൈനിൽ ആറ്റകുറ്റപണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ വൈദുതി വിതരണം ഭാഗികമായി തടസ്സം നേരിടുന്നതാണ് എന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിക്കുന്നു.

Leave a comment

Top