ജൂലൈ 19 മുതൽ 22 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ തുടരാൻ സാധ്യത, ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 12.4 മില്ലി മീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി

അറിയിപ്പ് : കേരളത്തിൽ ജൂലൈ 19 മുതൽ 22വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 12.4 മില്ലി മീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി.

Leave a comment

Top