ഭക്തജന തിരക്കോടെ കൂടൽമാണിക്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ നാലമ്പല തീർത്ഥാടനത്തിന് തുടക്കം – വീഡിയോ കാണാം

ഭക്തജന തിരക്കോടെ കൂടൽമാണിക്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ നാലമ്പല തീർത്ഥാടനത്തിന് തുടക്കം – വീഡിയോ കാണാം

Leave a comment

Top