വെള്ളിയാഴ്ച മുരിയാട് വൈദ്യുതി വിതരണം ഭാഗികമായി തടസ്സം നേരിടും

അറിയിപ്പ് : ഇരിങ്ങാലക്കുട നമ്പർ 2 സെക്ഷൻന്‍റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന, മുരിയാട് പൂവശേരികാവ്, മുരിയാട് അണ്ടി കമ്പനി, സിയോൻ ധ്യനകേന്ദ്രം, മുരിയാട് പള്ളി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജൂലൈ 15 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 8:30 മുതൽ വൈകീട്ട് 5 മണി വരെ 11 kV ലൈനിൽ ആറ്റകുറ്റപണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ വൈദുതി വിതരണം ഭാഗികമായി തടസ്സം നേരിടുന്നതാണ് എന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിക്കുന്നു.

Leave a comment

Top