സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത 5 ദിവസം ഇടി മിന്നലൊടു കൂടിയ വ്യാപകമായ മഴക്ക് സാധ്യത, ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 43.2 മില്ലി മീറ്റർ മഴ

അറിയിപ്പ് : സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ജൂലൈ 6 മുതൽ 9 വരെ ശക്തമായ മഴക്കും ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 43.2 മില്ലി മീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി.

Leave a comment

Top