ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 32.2 മില്ലി മീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി, അടുത്ത 5 ദിവസം ഇടി മിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത

അറിയിപ്പ് : സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത 5 ദിവസം ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടി മിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ / അതി ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് . ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 32.2 മില്ലി മീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി.

Leave a comment

Top