അടുത്ത 5 ദിവസം ഇടി മിന്നലൊടു കൂടിയ വ്യാപകമായ മഴക്ക് സാധ്യത, ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 27.3 മില്ലി മീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി

അറിയിപ്പ് : സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത 5 ദിവസം ഇടി മിന്നലൊടു കൂടിയ വ്യാപകമായ മഴക്ക് സാധ്യത, ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 27.3 മില്ലി മീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അടുത്ത 5 ദിവസം ശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു .

Leave a comment

Top