കൂടൽമാണിക്യം വലിയവിളക്ക് ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് കൊട്ടിലാക്കൽ പറമ്പിലെ എക്സിബിഷൻ ഗ്രൗണ്ടണിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകീട് 6 മണിയോടെ ദൃശ്യമായ ഇരട്ട മഴവില്ല്

കൂടൽമാണിക്യം വലിയവിളക്ക് ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് കൊട്ടിലാക്കൽ പറമ്പിലെ എക്സിബിഷൻ ഗ്രൗണ്ടണിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകീട് 6 മണിയോടെ ദൃശ്യമായ ഇരട്ട മഴവില്ല്

കൂടൽമാണിക്യം വലിയവിളക്ക് ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് കൊട്ടിലാക്കൽ പറമ്പിലെ എക്സിബിഷൻ ഗ്രൗണ്ടണിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകീട് 6 മണിയോടെ ദൃശ്യമായ ഇരട്ട മഴവില്ല്

Leave a comment

Top