ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 64 പോസിറ്റീവുകൾ, 462 പേർ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു, ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 465

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 64 പോസിറ്റീവുകൾ, 462 പേർ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു, ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 465

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 64 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ. പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നത് 462 പേർ. വീടുകളിൽ 460 പേരും ആശുപത്രികളിൽ 2 പേരും, ഡി.സി.സി യിൽ 0 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 465 ആകെ മരണം 106

65 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -1
19 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് -1
65 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -2
50 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -2
48 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -2
21 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് -2
25 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -2
48 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -2
61 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 2
48 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് -3
32 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -3
51 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് -4
47 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് -6
50 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -6
27 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് -6
57 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -7
75 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് =10
35 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -10
50 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -10
63 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് -10
27 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് -10
8 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് -10
50 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 11
70 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 11
69 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 11
82 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 13
25 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 15
55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 17
34 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 18
62 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 19
20 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 20
44 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 20
51 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 20
57 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 21
47 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 21
76 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 22
47 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 22
46 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 22
61വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 22
33 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 23
64 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 24
46 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 24
26 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 26
26 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 27
49 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 28
62 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 30
24 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് -34
44 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ്- 34
64 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -34
17 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് -35
24 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് -35
14 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് -35
35 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് -37
49 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -38
54 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -38
28 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -38
57 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -38
60 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് -39
77 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -39
25 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് -40
29 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -40
61 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് -41
47 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -41
46 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് -41

Leave a comment

Top