ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ഞായറാഴ്ച 55 പോസിറ്റീവുകൾ, 462 പേർ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു, ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 470

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ഞായറാഴ്ച 55 പോസിറ്റീവുകൾ, 462 പേർ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു, ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 470

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ഞായറാഴ്ച 55 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ. പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നത് 462 പേർ. വീടുകളിൽ 460 പേരും ആശുപത്രികളിൽ 2 പേരും, ഡി.സി.സി യിൽ 0 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 470 ആകെ മരണം 106

Leave a comment

Top