ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 91 പോസിറ്റീവുകൾ, 460 പേർ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു, ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 461

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 91 പോസിറ്റീവുകൾ, 460 പേർ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു, ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 461

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 91 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ. പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നത് 460 പേർ. വീടുകളിൽ 458 പേരും ആശുപത്രികളിൽ 2 പേരും, ഡി.സി.സി യിൽ 0 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 461 ആകെ മരണം 106

15 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് -1
19 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -1
38 വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -1
42വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -2
5 മാസ൦ പെൺകുട്ടി വാർഡ് -3
4 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് -4
22വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -4
54 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -4
22 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -5
37 വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -5
32 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -5
7 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് -5
4വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് -5
54വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -6
25 വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -8
28 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -9
46 വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -10
21 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -11
16വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് -11
10വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് -11
23വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -11
57 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -11
36 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -11
13വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് -11
71 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -12
50വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -12
76വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -12
36 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -13
29വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -13
22വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -13
53 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -14
28വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -14
28വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -15
46വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -15
61 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -15
54വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -16
4വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് -16
33വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -16
60 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -17
35വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -17
78വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -17
41വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -17
33 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -18
75 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -18
21 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -19
86വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -19
56 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -20
26വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -20
27വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -20
53വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -22
52 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -22
63വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -23
78വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -23
37വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -23
25വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -23
59 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -23
67 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -24
39വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -24
57 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -24
34വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -24
35 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -24
70വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -25
17 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -25
31വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -25
39വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -25
60 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -25
58 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -26
60 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -26
64വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -27
30വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -27
53 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -28
56വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -28
80വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -29
22 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -30
51 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -30
58 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -30
42 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -30
22വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -30
37വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -30
70വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -31
56 വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -31
30വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -31
59 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -32
45 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -35
42 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -36
74വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -38
65 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -38
12 വയസുള്ള പെൺകുട്ടിവാർഡ് -38
69 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -40
6വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് -41
31 വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -41

Leave a comment

Top