ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 59 പോസിറ്റീവുകൾ, 467 പേർ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു, ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 454

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 59 പോസിറ്റീവുകൾ, 467 പേർ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു, ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 454

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 59 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ. പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നത് 467 പേർ. വീടുകളിൽ 465 പേരും ആശുപത്രികളിൽ 2 പേരും, ഡി.സി.സി യിൽ 0 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 454 ആകെ മരണം 106

81 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് -2
37 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -3
33 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് -6
49 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -7
33 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -7
2 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് -11
6 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് -11
9വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് -11
34 വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -12
30 വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -14
12 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് -14
54 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -14
27 വയസുള്ള സ്ത്രീവാർഡ് -14
13 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് -15
18 വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -15
44 വയസുള്ള സ്ത്രീവാർഡ് -18
41 വയസുള്ള സ്ത്രീവാർഡ് -19
59 വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -20
39 വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -21
64 വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -21
16 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -22
26 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -22
63 വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -22
49 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -22
54 വയസുള്ള സ്ത്രീവാർഡ് -23
28 വയസുള്ള സ്ത്രീവാർഡ് -23
40 വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -23
33 വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -23
25 വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -24
38 വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -24
42വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -26
31 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -26
32 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -26
13 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് -27
22 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -27
26വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് -27
32 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -28
9 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് -30
32 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -31
65 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -31
22 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് -32
57 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -32
26 വയസു ള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് -33
48 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -33
46 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -33
58 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് -33
70 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -33
21 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് -33
32 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 34
52 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -34
16 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് -34
17 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് -34
37 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -35
47 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് -36
53 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് -36
13 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് -37
13 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് -37
15 വയസുള്ള ആ ൺകുട്ടി വാർഡ് -39
53 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് -41

Leave a comment

Top