ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 34 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 99 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 34 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 99 പേർ ചികിത്സയിൽ, ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 226

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 34 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ. പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നത് 99 പേർ. വീടുകളിൽ 96 പേരും ആശുപത്രികളിൽ 3 പേരും, ഡി.സി.സി യിൽ 0 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 226 ആകെ മരണം 106.

93 വയസ്സുള്ളപുരുഷ൯ വാർഡ് 12
46 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 13
53 വയസ്സുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് 14
63 വയസ്സുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ്14
20 വയസ്സുള്ളപുരുഷ൯ വാർഡ് 14
33 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 14
17 വയസ്സുള്ളസ്ത്രീ വാർഡ് 14
18 വയസ്സുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് 18
29 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 19
33 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാ൪ഡ് 19
33 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 19
3 വയസ്സുള്ളപെൺകുട്ടി വാർഡ് 20
35 വയസ്സുള്ളപുരുഷ൯ വാർഡ് 20
28 വയസുള്ളസ്ത്രീ വാ൪ഡ് 20
43 വയസ്സുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് 21
3 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 21
20 വയസുള്ളപുരുഷ൯ വാ൪ഡ് 21
31 വയസുള്ളസ്ത്രീ വാ൪ഡ് 23
36 വയസുള്ളപുരുഷ൯ വാ൪ഡ് 23
84 വയസുള്ളസ്ത്രീ വാ൪ഡ് 23
21 വയസുള്ളപുരുഷ൯ വാ൪ഡ് 23
73 വയസുള്ളപുരുഷ൯ വാ൪ഡ് 23
17 വയസുള്ളപുരുഷ൯ വാ൪ഡ് 25
32 വയസുള്ളസ്ത്രീ വാ൪ഡ് 25
37 വയസുള്ളപുരുഷ൯ വാ൪ഡ് 25
35 വയസുള്ളപുരുഷ൯ വാ൪ഡ് 25
18 വയസുള്ളസ്ത്രീ വാ൪ഡ് 25
37 വയസുള്ള പുരുഷ൯ വാ൪ഡ് 25
75 വയസുള്ളസ്ത്രീ വാ൪ഡ് 26
12 വയസുള്ളആൺകുട്ടി വാ൪ഡ് 26
10 വയസുള്ളആൺകുട്ടി വാ൪ഡ് 28
63 വയസുള്ളപുരുഷ൯ വാ൪ഡ് 31
27 വയസുള്ളസ്ത്രീ വാ൪ഡ് 31
8 വയസുള്ളപുരുഷ൯ വാ൪ഡ് 31

Leave a comment

Top