കാറളത്ത് പുതിയ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചു

കാറളം : ആയുഷ് വകുപ്പ് ഹോമിയോ പദ്ധതി 2017 -18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷികപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കുള്ള ശുപാർശ ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിൽ 10 പുതിയ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കാറളം പഞ്ചായത്തിൽ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി ലഭിച്ചതായി ഇരിങ്ങാലക്കുട എം എൽ എ പ്രൊഫ. കെ യു അരുണൻ മാസ്റ്റർ അറിയിച്ചു.

Leave a comment

Leave a Reply

Top