ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 16 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 101 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 16 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 101 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 16 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ. പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നത് 101 പേർ. വീടുകളിൽ 99 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 2 പേരും, ഡി.സി.സി യിൽ 0 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 256. ആകെ മരണം 104.

44 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 5
24 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 5
8 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 11
55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 15
49 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 15
16 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 18
49 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 18
36 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 22
20 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 29
58 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 31
41 വയസ്സ് സ്ത്രീ വാർഡ് 34
14 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 34
9 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 34
65 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 34
34 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 35
59 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 35

Leave a comment

Top