81 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ബുധനാഴ്ച കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു -തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ TPR നിരക്ക് അറിയാം

ബുധനാഴ്ച 81 പേർക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കിയ ഒക്ടോബർ 13 ലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ്, TPR യഥാക്രമം –

ഇരിങ്ങാലക്കുട 28(14.58), ആളൂർ 12(10.62), കാട്ടൂർ 12(31.58), വേളൂക്കര 12(14.81), മുരിയാട് 9(15.25), കാറളം 5(16.13), പടിയൂർ 2(13.33), പൂമംഗലം 1(7.69)

ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ബുധനാഴ്ച 81 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 1111 പേർ പോസിറ്റീവ്, TPR 11.57

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 28, പരിശോധിച്ചത് 192 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 14.58

കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 12 , പരിശോധിച്ചത് 38 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 31.58

ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 12 , പരിശോധിച്ചത് 113 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 10.62

മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 9, പരിശോധിച്ചത് 59 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 15.25

വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 12, പരിശോധിച്ചത് 81 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 14.81

കാറളം പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 5 , പരിശോധിച്ചത് 31 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 16.13

പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 2, പരിശോധിച്ചത് 15 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 13.33

പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 1, പരിശോധിച്ചത് 13 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 7.69

എന്നിങ്ങനെയാണ് ബുധനാഴ്ച (13/10/2021) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ

Leave a comment

Top