ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച 53 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 516 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച 53 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 516 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച 53 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ. പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നത് 516പേർ. വീടുകളിൽ 504 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 7 പേരും, ഡി.സി.സി യിൽ 5 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 324. ആകെ മരണം 99.

30 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 3

67 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 4

70 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 5

27 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 5

34 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 5

31 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 6

66 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 6

48 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 6

62 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 6

72 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 6

47 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 6

40 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 6

15 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 6

37 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 8

36 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 9

28 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 10

22 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 10

53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 10

46 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 11

60 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 11

64 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 12

24 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 12

32 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 12

56 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 13

61 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 13

40 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 15

52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 15

34 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 16

56 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 17

47 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 17

42 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 19

38 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 19

32 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 19

13 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 20

11 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 20

35 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 21

23 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 22

22 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 29

64വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 30

37 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 31

നവജാത ശിശു വാർഡ് 31

22 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ കാർഡ് 31

71 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 31

34 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 31

നവജാത ശിശു വാർഡ് 31

5 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 33

55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 33

36 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 35

വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 35

വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 39

വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 39

വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 40

വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 40

Leave a comment

Top