ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 36 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, ഒരു കോവിഡ് മരണം, 520 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 36 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, ഒരു കോവിഡ് മരണം, 520 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച ഒരു കോവിഡ് മരണം (വാർഡ് 36), കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ 36. പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നത് 520 പേർ. വീടുകളിൽ 509 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 5 പേരും, ഡി.സി.സി യിൽ 6 പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 341. ആകെ മരണം 99.

35 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 1
46 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 1
26 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 7
1 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 11
58 വയസ്സുള്ള പുരുഷ വാർഡ് 11
37 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 13
57 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 13
56 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 14
6 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 14
33 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 15
40 വയസ്സ് പുരുഷൻ വാർഡ് 15
42 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 19
32 വയസുള്ള സ്ത്രി വാർഡ് 15
60വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 17
13 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിവാർഡ് 17
43 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 17
50 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 17
27 വയസ്സുള്ളസ്ത്രീ വാർഡ് 19
56 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 20
53 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 21
50 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 24
63 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 24
54 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 27
35 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 28
52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 29
31 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 29
53 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 33
68 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 35
47 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 36
50 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 36
12 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 37
78 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 40
53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 41
42 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 41
15 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 41
9 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 41

Leave a comment

Top