ഇസ്തിരി കടയിലൂടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുതി മുന്നേറിയും അതോടൊപ്പം മലയാളത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ച കാരുകുളങ്ങര സ്വദേശി അമ്പിളി ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോം പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു…

ഇസ്തിരി കടയിലൂടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുതി മുന്നേറിയും അതോടൊപ്പം മലയാളത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ച കാരുകുളങ്ങര സ്വദേശി അമ്പിളി ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോം പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു…

ഇസ്തിരി കടയിലൂടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുതി മുന്നേറിയും അതോടൊപ്പം മലയാളത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ച കാരുകുളങ്ങര സ്വദേശി അമ്പിളി ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോം പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു…

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top