98 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു -തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ TPR അറിയാം

ചൊവ്വാഴ്ച 98 പേർക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് . ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കിയ സെപ്റ്റംബർ 14 ലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പോസിറ്റിവ് , TPR യഥാക്രമം – ഇരിങ്ങാലക്കുട 39 (17.57), ആളൂർ 21(16.94), കാട്ടൂർ 9(25.00), പൂമംഗലം7 (21.88), കാറളം 6(18.18), മുരിയാട് 6(12.77), വേളൂക്കര 6(7.89), പടിയൂർ 4(14.29)


ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 98 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 1936 പേർ പോസിറ്റീവ്, TPR 21.30

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 39, പരിശോധിച്ചത് 222 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 17.57

കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 9, പരിശോധിച്ചത് 36 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 25.00

ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 21, പരിശോധിച്ചത് 124 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 16.94

മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 6, പരിശോധിച്ചത് 47 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 12.77

വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 6, പരിശോധിച്ചത് 76 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 7.89

കാറളം പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 6, പരിശോധിച്ചത് 33 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 18.18

പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 4, പരിശോധിച്ചത് 28 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 14.29

പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 7, പരിശോധിച്ചത് 32 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 21.88

എന്നിങ്ങനെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച (15/9/2021) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ

Leave a comment

Top