ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ബുധനാഴ്ച ഒരു കോവിഡ് മരണം 49 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. 498 പേർ ചികിത്സയിൽ

നഗരസഭയിൽ ബുധനാഴ്ച ഒരു കോവിഡ് മരണം (വാർഡ് 38), 49 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു, 498 പേർ പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭയിൽ ബുധനാഴ്ച ഒരു കോവിഡ് മരണം (വാർഡ് 38), 49 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു, 498 പേർ പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു. വീടുകളിൽ 483 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 5 പേരും, ഡി.സി.സി യിൽ 10 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 266. ആകെ മരണം 91.

53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 1
42 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 5
33 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 5
22 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 5
49 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 6
42 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 6
58 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 8
64 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 8
29 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 8
39 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 9
40 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 10
46 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 11
90 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 12
59 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 12
58 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 12
70 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 14
59 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 16
46 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 16
10 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 16
19 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 16
61 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 18
40 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 19
29 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 21
85 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 21
43 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 21
14 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 22
78 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 23
47 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 25
32 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 25
45 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 25
7 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 25
36 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 25
65 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 27
38 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 27
52 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 27
47 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 30
84 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 32
75 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 33
50 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 33
49 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 33
23 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 33
62 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 33
23 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 34
26 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 36
23 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 37
46 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 38
61 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 40
49 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 41
23 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 41

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top