ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ചൊവാഴ്ച 19 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. 467 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ചൊവാഴ്ച 19 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു, 467 പേർ പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ചൊവാഴ്ച 19 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു, 467 പേർ പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു. വീടുകളിൽ 454 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 6 പേരും, ഡി.സി.സി യിൽ 7 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 289. ഇതുവരെ ആകെ മരണം 90.

52 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 1
63 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 10
68 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 10
75 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 11
71 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 11
21 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 14
32 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 14
23 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 14
29 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 19
62 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 20
38 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 20
49 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 21
46 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 22
49 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 22
36 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 27
38 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 27
31 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 28
24 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 29
16 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 31

Leave a comment

Top