254 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഞായറാഴ്ച കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു -തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ TPR അറിയാം

ആളൂർ 96 (47.76),
ഇരിങ്ങാലക്കുട 74 (25.78),
വേളൂക്കര 30 (26.55),
മുരിയാട് 20 (15.15),
പടിയൂർ 13 (27.08),
പൂമംഗലം 10 (18.52)
കാറളം 7 (10.0),
കാട്ടൂർ 4 (8.51),


ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഞായറാഴ്ച 254 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 2451 പേർ പോസിറ്റീവ്, TPR 23.50

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 74, പരിശോധിച്ചത് 287 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 25,78

കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 4, പരിശോധിച്ചത് 47 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 8.51

ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 96, പരിശോധിച്ചത് 201 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 47.76

മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 20, പരിശോധിച്ചത് 132 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 15.15

വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 30, പരിശോധിച്ചത് 113 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 26.55

കാറളം പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 7, പരിശോധിച്ചത് 70 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 10.0

പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 13, പരിശോധിച്ചത് 48 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 27.08

പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 10, പരിശോധിച്ചത് 54 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 18.52

എന്നിങ്ങനെയാണ് ഞായറാഴ്ച ( 12/9/2021) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top