183 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു -തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ TPR അറിയാം


ഇരിങ്ങാലക്കുട 77 (22.06),
ആളൂർ 27 (12.62),
വേളൂക്കര 22 (16.79),
മുരിയാട് 17 (10.06),
കാട്ടൂർ 14 (20.29),
പൂമംഗലം 12 (27.27)
കാറളം 10 (15.15),
പടിയൂർ 04 (5.19),

ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 183 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 3226 പേർ പോസിറ്റീവ്, TPR 21.68

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 77, പരിശോധിച്ചത് 349 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 22.06

കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 14, പരിശോധിച്ചത് 69 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 20.29

ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 27, പരിശോധിച്ചത് 214 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 12,62

മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 17, പരിശോധിച്ചത് 169 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 10.06

വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 22, പരിശോധിച്ചത് 131 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 16.79

കാറളം പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 10, പരിശോധിച്ചത് 66 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 15.15

പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 4, പരിശോധിച്ചത് 77 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 5.19

പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 12, പരിശോധിച്ചത് 44 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 27.27

എന്നിങ്ങനെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച (10/9/2021) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ

Leave a comment

Top