ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വ്യാഴാഴ്ച , 68 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. 687 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വ്യാഴാഴ്ച 68 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. 687 പേർ ചികിത്സയിൽ, ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 373

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭയിൽ വ്യാഴാഴ്ച 68 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു, 687 പേർ പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു. വീടുകളിൽ 663 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 7 പേരും, ഡി.സി.സി യിൽ 17 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 373. ആകെ മരണം 86.

3 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 2
60 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 2
11 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 3
27 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 4
21 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 4
22 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 6
29 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 7
42 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 7
19 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 7
55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 9
41 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 11
30 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 12
22 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 12
25 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 12
21 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 12
42 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 12
56 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 12
45 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 12
21 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 12
47 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 13
52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 15
4 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 18
46 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 18
65 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 18
36 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 19
39 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 19
16 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 19
13 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 19
74 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 21
21 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 21
57 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 21
61 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 22
53 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 23
51 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 23
27 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 25
56 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 25
34 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 25
നവജാശിശു വാർഡ് 25
27 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 26
21 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 26
43 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 26
25 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 26
13 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 26
9 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 26
65 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 27
19 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 27
20 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 27
42 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 27
48 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 28
29 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 28
60 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 29
52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 29
19 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 29
43 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 29
75 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 30
58 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 31
32 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 31
50 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 32
36 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 33
34 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 34
64 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 35
57 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 35
46 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 35
39 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 36
8 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 36
17 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 37
55 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 38
69 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 41

Leave a comment

Top