ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെടും

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഇരിങ്ങാലക്കുട സെക്‌ഷന്റെ കീഴിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ജല വിതരണം നടത്തുന്ന മാങ്ങാടിക്കുന്ന് ജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റിൽ അറ്റകുറ്റ പണികൾ നടത്തുന്നതിനാൽ സെപ്റ്റംബർ 6 ,7 ,8 ,9 തിയ്യതികളിൽ ജലവിതരണം പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. ആയതിനാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജലവിതരണം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപെടുന്നതും തുടർന്ന് ജലവിതരണം ക്രമത്തിൽ പുനരാരംഭിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

Leave a comment

Top