ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ബുധനാഴ്ച ഒരു മരണം, 85 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. 637 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ബുധനാഴ്ച ഒരു മരണം, 85 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. 637 പേർ ചികിത്സയിൽ, ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 392

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭയിൽ ബുധനാഴ്ച ഒരു മരണം (വാർഡ് 6), 85 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു, 637 പേർ പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു. വീടുകളിൽ 608 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 9 പേരും, ഡി.സി.സി യിൽ 20 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 392. ആകെ മരണം 86.

48 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 1
10 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 1
86 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 2
76 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 2
43 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 2
43 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 2
21 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 3
17 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 3
56 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 3
28 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 3
27 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 4
57 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 5
36 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 6
26 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 6
60 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 6
30 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 6
7 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 6
2 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 6
39 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 6
47 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 7
38 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 7
47 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 9
22 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 10
62 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 11
55 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 12
75 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 12
58 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 12
80 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 13
3 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 13
19 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 14
17 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 14
52 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 14
76 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 16
22 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 18
24 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 18
80 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 20
31 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 21
12 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 21
45 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 21
75 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 22
30 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 23
82 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 25
39 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 26
36 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 26
58 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 27
66 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 28
55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 28
56 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 28
36 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 29
43 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 29
53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 29
24 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 29
49 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 29
45 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 29
8 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 30
11 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 30
36 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 33
32 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 34
42 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 34
20 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 34
17 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 34
67 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 34
54 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 34
44 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 34
15 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 34
25 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 34
2 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 34
1 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 34
18 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 34
61 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 34
64 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 34
19 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 34
45 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 34
52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 34
30 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 34
52 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 36
48 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 36
35 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 36
20 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 40
85 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 40
18 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 40
72 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 41
52 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 41
13 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 41
25 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 41

Leave a comment

Top