236 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ബുധനാഴ്ച കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു -തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ TPR നിരക്ക് അറിയാം

ബുധനാഴ്ച 236 പേർക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കിയ ആഗസ്റ്റ് 11 ലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ് , TPR യഥാക്രമം – ഇരിങ്ങാലക്കുട 60(21.05), ആളൂർ 52(23.74), വേളൂക്കര 33(33.67), കാട്ടൂർ 31(20.53), മുരിയാട് 31(38.27), കാറളം17(27.87), പടിയൂർ 7(3.87), പൂമംഗലം 5(15.63)


ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ബുധനാഴ്ച 236കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 21.05, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 60 പരിശോധിച്ചത് 285 പേരെ.

കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 20.53, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 31, പരിശോധിച്ചത് 151 പേരെ.

ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 23.74, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്52, പരിശോധിച്ചത് 219 പേരെ.

മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 38.27, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 31, പരിശോധിച്ചത് 81 പേരെ.

വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 33.67, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 33 , പരിശോധിച്ചത് 98 പേരെ.

കാറളം പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 27.87, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 17, പരിശോധിച്ചത് 61 പേരെ.

പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 3.87, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 7, പരിശോധിച്ചത് 181 പേരെ.

പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 15.63, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 5, പരിശോധിച്ചത് 32 പേരെ.

എന്നിങ്ങനെയാണ് ബുധനാഴ്ച (11/08/2021) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ

Leave a comment

Top