മൈക്രോ കണ്ടെയ്ൻമെന്‍റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ

മൈക്രോ കണ്ടെയ്ൻമെന്‍റ് സോണുകളായി
പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ

വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വാർഡ് 5 താനിയത്ത്കുന്ന് കോളനി, (10) നെടുങ്കണം ( ചമക്കുണ്ട് ദേശം, നെടുങ്കണം മോസ്ക് റോഡ്, ബിസ്മി നഗർ) (18) ചിരട്ടകുന്ന് കോളനി, 11, 14,16 വാർഡുകൾ

ആളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
11, 12, 18, 23 വാർഡുകൾ

കാറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
5, 10 വാർഡുകൾ

പൂമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
12-ാം വാർഡിലെ മാറാത് കോളനി പ്രദേശം

വേളൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
4, 14 വാർഡുകൾ

Leave a comment

Top