ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 40 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 397 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 40 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 397 പേർ പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 40 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു, 397 പേർ പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു. വീടുകളിൽ 390 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 6 പേരും, ഡി.സി.സി യിൽ 1 പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 485. ആകെ മരണം 80.

29 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 1
36 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 9
55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 11
53 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 11
27 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 13
22 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 14
49 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 15
44 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 15
74 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 17
69 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 17
37 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 19
1 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 19
62 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 21
67 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 21
57 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 23
19 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 24
44 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 25
51 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 25
53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 25
58 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 25
30 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 25
33 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 25
39 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 25
21 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 25
28 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 25
30 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 25
7 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 28
4 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 28
61 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 28
43 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 28
53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 28
16 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 29
45 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 29
45 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 31
58 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 35
16 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 36
26 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 36
53 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 39
31 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 39
37 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 41

Leave a comment

Top