125 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു -തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ TPR നിരക്ക് അറിയാം

ചൊവ്വാഴ്ച 125 പേർക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കിയ ആഗസ്റ്റ് 3 ലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ് , TPR യഥാക്രമം – ഇരിങ്ങാലക്കുട 36(15.45), മുരിയാട് 33(35.11), ആളൂർ 18(6.19), വേളൂക്കര 17(13.91), കാറളം 9(21.95), കാട്ടൂർ 4(9.76), പടിയൂർ 4(2.37), പൂമംഗലം 4(2.82)

ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 125 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 15.45, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 36 പരിശോധിച്ചത് 233 പേരെ.

കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 9.76, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 4, പരിശോധിച്ചത് 41 പേരെ.

ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 6.19, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 18, പരിശോധിച്ചത് 291 പേരെ.

മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 35.11, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 33, പരിശോധിച്ചത് 94 പേരെ.

വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 14.91, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 17 , പരിശോധിച്ചത് 114 പേരെ.

കാറളം പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 21.95, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 9, പരിശോധിച്ചത് 41 പേരെ.

പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 2.37, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 4, പരിശോധിച്ചത് 169 പേരെ.

പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 2.82, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 4, പരിശോധിച്ചത് 142 പേരെ.

എന്നിങ്ങനെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച (03/08/2021) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ.

Leave a comment

Top