ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഞായറാഴ്ച 1- കോവിഡ് മരണം, 38 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 295 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭയിൽ ഞായറാഴ്ച 1- കോവിഡ് മരണം, 38 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 295 പേർ പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭയിൽ ഞായറാഴ്ച 1- കോവിഡ് മരണം (വാർഡ്-10), 38 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു, 295 പേർ പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു. വീടുകളിൽ 289 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 5 പേരും, ഡി.സി.സി യിൽ 3 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 507. ആകെ മരണം 76.

18 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 2
36 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 4
21 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 4
68 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 4
64 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 5
49 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 6
49 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 8
38 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 9
54 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 17
27 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 18
18 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 24
17 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 24
51 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 24
28 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 26
52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 32
15 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 32
18 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 32
26 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 32
47 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 32
17 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 32
12 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 32
63 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 33
70 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 33
52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 33
17 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 33
54 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 33
76 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 34
27 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 34
20 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 34
53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 36
53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 36
46 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 36
74 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 36
20 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 36
62 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 38
65 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 38
63 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 40
74 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 40

Leave a comment

Top