127 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിൽ ശനിയാഴ്ച കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു -തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ TPR നിരക്ക് അറിയാം

ശനിയാഴ്ച 127 പേർക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കിയ ജൂലൈ 24 ലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ് , TPR യഥാക്രമം – ഇരിങ്ങാലക്കുട 32 (18.82), പടിയൂർ 26(19.12), ആളൂർ 26(14.21), കാറളം 14(8.97), കാട്ടൂർ 11(17.19), വേളൂക്കര 10 (6.94), പൂമംഗലം 5(7.14), മുരിയാട് 3(3.90),

ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ശനിയാഴ്ച 127 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 18.82, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 32 പരിശോധിച്ചത് 170 പേരെ.

കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 17.19, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 11, പരിശോധിച്ചത് 64 പേരെ.

ആളൂർ
പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 14.21, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 26, പരിശോധിച്ചത് 183 പേരെ.

മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 3.90, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 3, പരിശോധിച്ചത് 77 പേരെ.

വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 6.94, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 10 , പരിശോധിച്ചത് 144 പേരെ.

കാറളം പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 8.97, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 14, പരിശോധിച്ചത് 156 പേരെ.

പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 19.12, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 26 , പരിശോധിച്ചത് 136 പേരെ.

പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 7.14, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 5, പരിശോധിച്ചത് 70 പേരെ.

എന്നിങ്ങനെയാണ് ശനിയാഴ്ച (24/07/2021) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ.

Leave a comment

Top