ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ തിങ്കളാഴ്ച 18 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു, 209 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭയിൽ തിങ്കളാഴ്ച 18 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 209 പേർ പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭയിൽ തിങ്കളാഴ്ച 18 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു, 209 പേർ പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു.

വീടുകളിൽ 205 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 4 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 642. ആകെ മരണം 72.

48 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 2
30 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 3
43 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 8
50 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 8
76 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 16
32 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 16
2 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 16
12 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 22
53 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 27
38 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 28
29 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 29
49 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 31
34 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 34
93 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 36
45 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 39
46 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 40
15 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 40
8 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 40

Leave a comment

Top