ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വ്യാഴാഴ്ച 34 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു, 202 പേർ ചികിത്സയിൽ

വ്യാഴാഴ്ച
ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ
34 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ
202 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വ്യാഴാഴ്ച നഗരസഭയിൽ 34 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 202 പേർ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു, വീടുകളിൽ 190 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 12 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 1157. ആകെ മരണം 63.

51 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 1
56 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 2
46 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 2
22 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 3
65 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 3
40 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 3
72 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 3
45 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 3
27 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 5
29 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 6
41 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 8
24 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 10
63 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 11
31 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 16
35 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 17
5 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 20
52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 20
57 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 20
26 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 20
നവജാത ശിശു ആൺകുട്ടി വാർഡ് 20
61 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 23
31 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 23
43 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 23
5 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 23
32 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 23
59 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 31
82 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 31
48 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 31
62 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 33
27 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 33
29 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 34
32 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 36
29 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 38
14 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 38

Leave a comment

Top