40 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു -തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ TPR നിരക്ക് അറിയാം

വെള്ളിയാഴ്ച 40 പേർക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കിയ ജൂൺ 18 ലെ TPR ബ്രാക്കറ്റിൽ – ഇരിങ്ങാലക്കുട 14 (9.72), ആളൂർ 6 (9.52), പൂമംഗലം 0 (0.00), പടിയൂർ 0 (0.00), കാറളം 2 (7.14), വേളൂക്കര 8 (20.51), കാട്ടൂർ 7 (20.00), മുരിയാട് 3 (5.88)

ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 40 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 9.72 പോസിറ്റീവ് 14 പരിശോധിച്ചത് 144 പേരെ.

കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 20.00 പോസിറ്റീവ് 7 പരിശോധിച്ചത് 35 പേരെ

ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 9.52 പോസിറ്റീവ് 6 പരിശോധിച്ചത് 63 പേരെ

മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 5.88 പോസിറ്റീവ് 3 പരിശോധിച്ചത് 51 പേരെ

വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 20.51 പോസിറ്റീവ് 8 പരിശോധിച്ചത് 39 പേരെ

കാറളം പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 7.14 പോസിറ്റീവ് 2 പരിശോധിച്ചത് 28 പേരെ .

പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 0.00 പോസിറ്റീവ് 0 പരിശോധിച്ചത് 37 പേരെ.

പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 0.00 പോസിറ്റീവ് 0 പരിശോധിച്ചത് 18 പേരെ

എന്നിങ്ങനെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച (18/06/2021) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ.

Leave a comment

Top