ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പുതുതായി 30 പോസിറ്റീവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു, ഒരു കോവിഡ് മരണം, 331 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വെള്ളിയാഴ്ച നഗരസഭയിൽ ഒരു കോവിഡ് മരണം, പുതുതായി 30 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 331 പേർ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു കോവിഡ് മരണം, പുതുതായി 30 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 331 പേർ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു, വീടുകളിൽ 311 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 20 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 1255. ഇതുവരെ ആകെ കോവിഡ് മരണം 58.

70 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 3

49 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 5

52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 7

36 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 7

12 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 7

9 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 7

70 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 7

29 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 7

48 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 8

40 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 9

69 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 10

30 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 10

36 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 10

69 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 10

36 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 13

42 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 13

51 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 14

14 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 14

28 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 14

4 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 14

52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 20

വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 20

24 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 20

42 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 20

52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 20

27 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 20

82 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 22

59 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 26

53 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 29

50 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 33

Leave a comment

Top