സ്വകാര്യ ഭൂമിയിൽ അപകടാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളും മരച്ചില്ലകളും ഭൂവുടമകൾ തന്നെ മുറിച്ചു മാറ്റണം

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കാലവർഷം മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പരിധിയിൽ വിവിധ സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലുള്ള അപകടകരമായ മരങ്ങളും മരച്ചില്ലകളും കണ്ടെത്തി അതാത് ഭൂവുടമകൾ മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ നിയമപ്രകാരം അനുശാസിക്കുന്നു.

ആയതിനാൽ സ്വന്തം ഭൂമിയിലുള്ള മരമോ മരച്ചില്ലകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അപകടങ്ങൾക്കും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനുള്ള ബാധ്യത യഥാർത്ഥ സ്ഥലം ഉടമക്ക് മാത്രം ആയിരിക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ എല്ലാ നഗരവാസികളും തങ്ങളുടെ പുരയിടങ്ങളിൽ അപകടകരമായി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളും ചില്ലകളും അടിയന്തരമായി മുറിച്ചു മാറ്റാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

Leave a comment

Top