സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ ജൂണ്‍ 9 വരെ നീട്ടി

സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ
ജൂണ്‍ 9 വരെ നീട്ടി
മേയ് 30 വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന
ലോക്ഡൗണ്‍ നാളെ അവസാനിരിക്കുകയായിരുന്നു
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പത്തു ദിവസത്തേക്കു കൂടി നീട്ടിയത്

ലോക്ക്ഡൌൺ സംസ്ഥാനത്ത് ജൂണ്‍ 9 വരെ നീട്ടി. മേയ് 30 വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ലോക്ഡൗണ്‍ നാളെ അവസാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പത്തു ദിവസത്തേക്കു കൂടി നീട്ടിയത്.

Leave a comment

Top