ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പുതുതായി 60 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു, 324 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പുതുതായി 60 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ, 324 പേർ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വെള്ളിയാഴ്ച പുതുതായി 60 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 324 പേർ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു, വീടുകളിൽ 292 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 32 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഹോം ക്വാറ​ന്‍റൈ​നി​ൽ 1382. ഇതുവരെ ആകെ കോവിഡ് മരണം 50.

51 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 3
12 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 3
65 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 4
72 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 4
64 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 4
48 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 7
18 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 7
13 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 7
55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 7
38 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 8
44 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 9
15 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 9
11 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 9
58 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 9
41 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 10
11 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 10
20 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 14
53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 14
19 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 14
21 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 14
17 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 14
58 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 14
45 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 14
14 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 14
59 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 14
50 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 14
32 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 14
21 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 14
24 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 14
5 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 14
1 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 14
37 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 16
78 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 19
37 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 18
34 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 21
15 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 22
12 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 22
46 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 26
4 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 29
27 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 29
59 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 31
29 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 31
25 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 31
21 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 31
69 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 32
31 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 33
17 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 33
67 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 33
34 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 34
10 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 34
7 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 34
62 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 34
58 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 35
24 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 39
78 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 40
80 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 40
52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 40
54 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 40
74 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 41
34 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 41

Leave a comment

Top