130 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 130 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം മുരിയാട് 41, കാറളം 5, ഇരിങ്ങാലക്കുട 25, വേളൂക്കര 14, ആളൂർ 21, പടിയൂർ 7 , പൂമംഗലം 5, കാട്ടൂര്‍ 7 പേര്‍

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 130 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിലെ 209 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 25 പേർക്ക് കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 11.96


ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 117 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 21 പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 17.95. മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ 65 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ10 പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 15.38. വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ 104 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 14 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക്13.46. കാറളം പഞ്ചായത്തിലെ 131 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 41 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 31.30.

പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 69 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 7 പേർക്ക് കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 10.14. കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 70 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 7 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 10.0. പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ 29 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 5 പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 17.24, എന്നിങ്ങനെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച (14/05/2021) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top