ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുതുതായി 38 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു,518 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 1 കോവിഡ് മരണം, പുതുതായി 38 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു, 518 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 1 കോവിഡ് മരണം, ആകെ ഇതുവരെ 41 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചൊവ്വാഴ്ച (11/05/2021) പുതുതായി 38 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 518 പേർ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നു, വീടുകളിൽ 502 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 16 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ്  1733 പേരാണ്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ തുടരുന്ന 1418 പേരിൽ 35 പേർ വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയവരാണ്. ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ ആരുമില്ല.

20 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 3 
2..10 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 3 3..53 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 3 4…22 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 5 5..42 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 13 6..21 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 13 7..46 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 14 8..61വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 14 9..72 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 14 10..13 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 14 11..77 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 14 12..56 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 14 13..33 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 16  14..58വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 1615..63 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 16 16..46 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 17 17..52 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 17 18..25 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 18 19..50 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 18 20..66 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 18 21..26 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 21 22..53 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 22 23..രണ്ടു വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 23 24..65 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 23 25..16 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീവാർഡ് 23 
26..54 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 25 27..24 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 26 28..66 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 29 29..53 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 30 30…42 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 32 31..42 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 32 32..38 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 33 33..35 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 33 34..23 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 36 35..68 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 38 36..9 വയസുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 39 37..30 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 39 38..23 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 41 എന്നിവർക്കാണ് ചൊവ്വാഴ്ച കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

Top