ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകളിൽ വർദ്ധന , തിങ്കളാഴ്ച പുതുതായി 80 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകളും ഒരു മരണവും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ തിങ്കളാഴ്ച 1 കോവിഡ് മരണം, പുതുതായി 80 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു, 479 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ തിങ്കളാഴ്ച 1 കോവിഡ് മരണം, ആകെ ഇതുവരെ 40 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം തിങ്കളാഴ്ച (10/05/2021) പുതുതായി 80 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 479 പേർ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നു, വീടുകളിൽ  462 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 17 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1701 പേരാണ്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ തുടരുന്ന 1367 പേരിൽ 35 പേർ വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയവരാണ്. ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ ആരുമില്ല.

63 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 12..44 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 1 3..23 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 2 4..73വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 2 5.. ആറു വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 2 6..39 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 47.. 46 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് നാല്   8..29 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 59.. 64 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 610..65 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് ഏഴ് 11..80 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ  വാർഡ് ഏഴ്12.. 48 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് ഏഴ് 13..29 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 7 14..37 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 8  15..60 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് ആര് 16..16 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് ഏഴ് 17.. 53 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 10 18..49 വയസ്സുള്ള  സ്ത്രീ വാർഡ് 10 19..23 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 10 20..6 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി  വാർഡ് 1221..62 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ്  12 22..53 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 12 23..53 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 14 24..?51 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 1425.. 22 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 14 26..54 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 16 27..14 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 17 28..76 വയസ്സുള്ള പുരുഷന്മാർ 17 29..72 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 17 29..42 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 14 30..48 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 18 31..34 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ  വാർഡ് 1832.. 13 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 1833.. 7 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 18 34..32 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 18 35..25 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 18 36..35 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 21 37..45 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 23 38..53 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 24 39..38 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ്  27 40..15 വയസ്സുള്ള   ആൺകുട്ടി വാർഡ് 27 41…16 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 27 42..41 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 27 43..60 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 27 44..71 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 30 45..44 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 31 46..18 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 32 47..35 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 34 48..13 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിവാർഡ് 3449..11 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 34  50..11 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 35 51..61 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 35 52..17 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീവാർഡ്  3553..59 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ്  35 54..36 വയസ്സുള്ള പുരുഷ൯വാർഡ്  35 55.. 24 വയസ്സ് സ്ത്രീ വാർഡ് 36 56..നാലു വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 36 
 57..21 വയസ്സ് വാർഡ് 36 58..7 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ്  36 59..50 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 3760.. 23 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 37 61..34 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 3862..  78 വയസ്സുള്ള വാർഡ് 3863..37 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 3964..  63 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 39 65..60 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 3966.. 66 വയസ്സുള്ള പുരുഷ൯ 40 67..61 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 40 68..40 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 40 69..62 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 40 70..7 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 40 71..57 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 40 72..34 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 40 73..56 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 4174.. 79 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ  വാർഡ് 41 75…22 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 4176.. 68 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 4177.. 19 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീവാർഡ്  41 78..22 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 41 79..56വയസുള്ള പുരുഷൻ  വാർഡ് 4180.. 46 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 41 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

Top