ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ തുടർച്ചയായി കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകളിൽ വർദ്ധന, ശനിയാഴ്ച 52 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു, 499 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ തുടർച്ചയായി കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകളിൽ വർദ്ധന, ശനിയാഴ്ച 52 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു, 409 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ശനിയാഴ്ച 409 പേർ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നു, നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ശനിയാഴ്ച (08/05/2021) പുതുതായി 52 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. വീടുകളിൽ 479 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 20 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ്  1554 പേരാണ്. ഇതിൽ ഇതുവരെ 36 മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ തുടരുന്ന 1403 പേരിൽ 35 പേർ വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയവരാണ്. ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ ആരുമില്ല.

13 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 1
55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 1 
30 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 1
45 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 3 
58 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 5 
66 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 6 
13 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 6
59 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 7 
18 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ്7
34 വയസ്സുള്ള പുരുഷ വാർഡ് 8 
33 വയസ്സുള്ള പുരുഷ൯വാർഡ് 8
 38 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ  വാർഡ് 8 
42 വയസുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 11
42 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ്  19 
11 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 19 
29 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 18 
12 വയസ്സുള്ള ആൺ കുട്ടി വാർഡ് 18 
6 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 18
32 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ്  21 
14 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 21
31 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ്  22  
10 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ്  26
51 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 26 
57 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ്  29 
32 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 29 
64 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 32 
22 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ  വാർഡ് 32
27 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 32 
4 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 32
8 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ്  32
35 വയസ്സുള്ള പുരുഷ൯ 32 
27 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 32  
35 വയസ്സുള്ള പുരുഷ൯ വാർഡ് 32 
42 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 34 
45 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 35 
75 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 35
19 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 39 
37 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ
78 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ
13 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി
7 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി
42.. 32 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ
42 വയസുള്ള പുരുഷൻ
4 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി
2 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി 
6 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി
11 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി
52 വയസുള്ള പുരുഷൻ
31 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ
34 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ
55 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ
85 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ  എന്നിവർക്കാണ് ശനിയാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top