244പേര്‍ക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ബുധനാഴ്ച കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ബുധനാഴ്ച 244പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആളൂർ35, ഇരിങ്ങാലക്കുട 85, കാറളം 19, വേളൂക്കര 29, മുരിയാട് 28, കാട്ടൂര്‍ 7, പൂമംഗലം 20,പടിയൂർ 21 പേര്‍

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ബുധനാഴ്ച 244 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിലെ 240 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 85 പേർക്ക് കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 35.42


ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 143പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 35 പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 24.48. മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ 164 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 28 പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 17.07 . വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ 137പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 29പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 21.17. കാറളം പഞ്ചായത്തിലെ 83 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 19 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 22.89.

പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 108 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 21 പേർക്ക് കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 19.44.. കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 47 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 7 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 14.89. പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ 36 പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 20 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 55.56 എന്നിങ്ങനെയാണ് ബുധനാഴ്ച (05/05/2021) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ

Leave a comment

Top